[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Student Affair SDU
  

บทความการศึกษา
วินัยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อังคาร ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2551


 

วินัยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อุดมวิทย์ วันกุมภา

         วินัยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา คลอบคลุมถึง แบบประพฤติในจารีตประเพณีการเครารพ กฎกติกา ข้อบังคับ กาลเทศะ มารยาททางสังคม การแสดงบทบาทที่เหมาะสม
การพึ่งพาตนเอง ความสามารถในการควบคุมตนเอง การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม มิใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว
          การเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ต่อวินัยนักศึกษาเป็นเรื่องดี เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทำความเข้าใจ ความคิดของอาจารย์และนักศึกษาต่อวินัยนักศึกษานั้น จะเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัย ในสภาวะธรรมชาติแห่งวัย สภาวะทางสังคมวินัยนักศึกษานั้นมีความสำคัญสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ทุกคนสามารถสะท้อนความคิดใน
เรื่องวินัยนักศึกษา เช่น

        -เครื่องแต่งกายที่เข้ายุคสมัย ปัจจัยในการแต่งกายของนักศึกษา
        -การใช้ชีวิตของนักศึกษาในสังคมเมือง
        -สัมมาคารวะ กาลเทศะ มารยาททางสังคม
        -ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
        -ระเบียบข้อบังคับด้านวินัยนักศึกษา

แต่ที่สุดแล้ว คำว่า “วินัย” มีความสำคัญที่สุด เพราะ
        -เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตของตน
        -ทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
        -ทำให้ชีวิตมีแบบแผน
        -ทำให้บุคลิกภาพ / ภาพลักษณ์ดูดี มีความน่าเชื่อถือ
        -สร้างคุณค่าให้ตน
        -สังคมมีระเบียบ

การเกิดขึ้นของวินัยนักศึกษา เกิดจาก
        -การอบรม ปลูกฝัง
        -การมีโอกาส ปฎิบัติซ้ำๆ

ประเด็นปัญหาของวินัยนักศึกษา
        -ความเข้าใจไม่ตรงกัน ในเรื่อง ควรปฎิบัติ หรือไม่ควรปฎิบัติ
        -ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ – นักศึกษาลดลง “ขาดการเตือนกัน”
        -ระเบียบไม่เหมาะสมกับยุคสมัย “ระเบียบหลายมาตรฐาน”
        -ค่านิยมที่ไม่ดีในมหาวิทยาลัย เริ่มทวีความสำคัญมากขึ้น
        -มหาวิทยาลัยขาดการกระตุ้น ปลูกฝัง
        -อิทธิพลสื่อ นำไปสู่การซึมซับค่านิยม วัฒนธรรม
        -การดำรงชีวิตภายใต้ ความคาดหวังสูง การเอาตัวรอด ความต้องการอยากได้

สิ่งที่ควรกระทำในเรื่องวินัยนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
        -ปรับปรุง “ระเบียบ” ปฏิบัติได้ ระเบียบที่มีมาตรฐานเดียว ใช้ได้ทุกคณะวิชา
         ทุกศูนย์การศึกษา เมื่อนักศึกษากระทำผิด มีการระบุโทษชัดเจน สร้างโอกาส
         ให้นักศึกษาร่วมกำหนดบทบาทลงโทษ
        -ใช้เทคนิคการเสริมแรงแก่นักศึกษาที่ทำดีอยู่แล้ว เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่จะทำดี
        -มหาวิทยาลัยควรแสดงถึงความเอาจริงเอาจัง
        -ควรมีกิจกรรมพัฒนาแก่นักศึกษาที่กระทำผิดบ่อยๆ
        -สร้างกลุ่มแกนนำนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
        -สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของอาจารย์กำกับดูแลด้านวินัยนักศึกษา
        -สร้างเวที่ความคิด เพื่อจุดกระแสในเรื่องวินัยนักศึกษา
เห็นได้ว่าหากเราทำในสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้น ก็จะสามารถปรับปรุงเรื่องวินัยนักศึกษาได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลา เนื่องจากความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษา การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สังคม และ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ที่มา:
http://bunga.pn.psu.ac.th
http://std.payap.ac.th http://www.saf.mut.ac.th
เอกสารประกอบการสัมมนา แกนนำนักศึกษาเครือข่ายฯ เรื่องพัฒนาวินัยนักศึกษาอย่างไรให้เหมาะกับวัยนักศึกษาเข้าชม : 5729


บทความการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      วินัยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 23 / ธ.ค. / 2551


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : udomwit_wan@dusit.ac.th || udongaa@hotmail.com