บุคลากรสังกัด กองพัฒนานักศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการและงานธุรการ

 • นางสาวศิริวรรณ ก๋อยสุวรรณ

  ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย

  ปฏิบัติงาน: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

 • นางสาวยุพาพิน พรไชยะ

  ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย

  ปฏิบัติงาน: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

 • นายยุทธการ วัดปาน

  ประเภท: เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

  ปฏิบัติงาน: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

 • กลุ่มงานบริการสวัสดิการ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

 • นายชัยวัฒน์ สมรส

  ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย

  ปฏิบัติงาน: นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวมณีรัตน์ บุญสุวรรณ

  ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย

  ปฏิบัติงาน: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) กองพัฒนานักศึกษา

 • นางสาวดวงรัตน์ ตะโกนอก

  ประเภท: เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

  ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานบริการฝ่ายพยาบาล

 • กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

 • นายอำนวย วงศ์ประทุม

  ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย

  ปฏิบัติงาน: นักวิชาการศึกษา

 • นายอุดมวิทย์ วันกุมภา

  ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย

  ปฏิบัติงาน: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

 • นายทิวาภรณ์ คำแก้ว

  ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย

  ปฏิบัติงาน: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

 • นายธีรยุทธ ลีลา

  ประเภท: เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

  ปฏิบัติงาน: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

 • นายคมจิตร ไผ่ล้อม

  ประเภท: เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

  ปฏิบัติงาน: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)