ขอบข่ายภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1. งานเลขานุการและธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป เกี่ยวกับงานสารบรรณ ผ่านระบบ e-office และบันทึกในสมุดรับ-ส่ง งานร่าง/พิมพ์หนังสือราชการทั่วไปงานการเงินและเบิกจ่าย ดำเนินการจัดซื้อ - จัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ เตรียมงานสำหรับการประชุมบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา คณะวิชา และศูนย์การศึกษา จัดทำเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจากผู้ประสานงานกิจการนักศึกษาคณะและศูนย์การศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ

  2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร ประสานกิจกรรมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับคณะสำนัก หรือเทียบเท่า หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า จัดเตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหาร การนัดหมาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 2. งานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย คณะ และศูนย์การศึกษา เพื่อจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย และข่าวสารที่ทางหน่วยงายภายนอกส่งเข้ามายังมหาวิทยาลัยตลอดปี โดยใช้สื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สรุปภาพกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมดำเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวมภาพกิจกรรมภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ Website ของมหาวิทยาลัยฯ

 3. งานงบประมาณมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. วางแผนการการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยระบุรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน มีการดำเนินโครงการ และกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณบำรุงการศึกษา เงินกิจกรรมนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา

  2. ส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณบริหารกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ แก่คณะและศูนย์การศึกษาทราบ เพื่อให้หน่วยงานขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

 4. งานประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. รับผิดชอบจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา งานควบคุมภายใน และงานบริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งและแผนการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ รายงานการประเมินตนเอง แผนควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ และประจำปีการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเพื่อใช้ประกอบรายงานการประกันคุณภาพ และการตรวจประกันคุณภาพ

 5. งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ดำเนินการส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะวิชาชีพ โดยส่งเสริมคุณลักษณะของผู้นำ การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การบริหารจัดการ ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การให้บริการและการมีส่วนร่วมต่อสังคมในรูปขององค์การบริหารนักศึกษา หรือสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ งานเฉพาะกิจอื่นๆรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา จัดทำ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษาทั้งจากในระบบและนอกระบบ

  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพ รวมทั้งพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์ใช้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จัดหา ดำเนินการ ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การ สโมสร ชมรม ห้องพิธีทางศาสนา สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาวินัย จัดทำแผนพัฒนา กำหนดมาตรการสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษา ฝักใฝ่ในการครองตน เป็นพลเมืองดี รู้จักรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียง ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิ และหน้าที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรม และจรรยามารยาทอันดีงาม รักษาระเบียบวินัย จึงกำหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ประพฤติ ปฏิบัติตาม เพื่อนักศึกษาจะได้อยู่ร่วมกัน ด้วยความสงบ เรียบร้อย และเป็นสุข นักศึกษาควรได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

 6. งานบริการ สวัสดิการ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ี้

  1. รับผิดชอบงานด้านบริการ สวัสดิการ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับผิดชอบงาน เกี่ยวกับงานด้านให้บริการนักศึกษาทางด้านอุบัติเหตุโดยจะดำเนินการด้านเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางด้านเอกสารกับทางบริษัทประกันรวมทั้งดำเนินการทำผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้กับนักศึกษาที่อายุครบ20ปีบริบูรณ์และงานวิชาทหาร พร้อมทั้งประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง และหนังสือรับรองความประพฤติให้กับนักศึกษา รวมทั้งจัดหาพัสดุและวัสดุสำนักงานเพื่อให้ พร้อมใช้และงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

 7. งานพยาบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรและนักศึกษา กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลจัดให้มีแพทย์วิชาชีพประจำห้องพยาบาล ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. และพยาบาลวิชาชีพมาทำการปฐมพยาบาลทุกวัน (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 09.00-17.00 น.จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในห้องพยาบาลให้เพียงพอจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ประจำหน่วยงานและเตรียมกระเป๋ายาในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน จัดทำเอกสารบันทึกข้อความ/ซื้อจ้าง/เบิกจ่ายของฝ่ายพยาบาลจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่าง ๆ

 8. มูลนิธิ 60 ปีการเรือน-สวนดุสิต

  1. งานเลขานุการ รับผิดชอบและปฎิบัติงานด้านบริหารทั่วไป เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและเบิกจ่าย งานจัดพิมพ์ แจกจ่ายเอกสาร จัดทำบันทึกข้อความ หนังสือราชการ จัดประชุม อนุกรรมการมูลนิธิ และประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ จัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการประชาสัมพันธ์การจัดหาทุนสำหรับนักศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

  2. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เช่นรวบรวมข้อมูลและประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯต่างๆที่เคยก่อตั้งขึ้นใน มหาวิทยาลัย และจัดทำแผ่นพับและหนังสือแนะนำมูลนิธิและทำwebsite เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก