แผนกลยุทธ์ด้านกิจการนักศึกษา (พ.ศ. 2559 – 2562)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


บริบทมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปรัชญา

            มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Survivability)


วิสัยทัศน์

            มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการ บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ


พันธกิจ

            มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


เจตจำนง

            มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม


ค่านิยมร่วม (Shared Value)

  Specializationความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
  Uniquenessการมีเอกลักษณ์ที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแต่เดิม
  Relationshipสัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก
  Valueความมีคุณค่าในความรู้สึกของประชาคมและสังคม
  Identityอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ
  Variationการผันแปร การเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับ
  Attractionความมีเสน่ห์จากบุคลิกเฉพาะทั้งด้านวิชาการและความมีสุนทรียศาสตร์ของบุคลากรและนักศึกษา
  Balanceความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร
  Innovationนวัตกรรม
  Learningการเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากร
  Initiationการเริ่มต้น
  Total Qualityคุณภาพองค์รวม
  Young Bloodคนรุ่นใหม่


บริบทฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี พ.ศ.2558) แต่เดิมในสมัยโรงเรียนการเรือน เรียกว่า “ฝ่ายปกครอง” ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนการเรือนเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต และสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ปี พ.ศ.2538 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากฝ่ายปกครอง เป็นสำนักกิจการนักศึกษา และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักกิจการนักศึกษาจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น กองพัฒนานักศึกษา ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
            กองพัฒนานักศึกษา มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ของนักศึกษาเป็นหลัก โดยการประสานความร่วมมือจากคณะ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้นอกที่ตั้ง และวิทยาเขต ในการดำเนินงานรูปแบบการจัดกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน
  2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
  3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
  5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม


พันธกิจฝ่ายกิจการนักศึกษา

  1. ส่งเสริม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  2. ส่งเสริม พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพดีสู่สากล
  4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีแนวความคิดสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ร่วมกัน
  5. เป็นหน่วยงานที่จัดให้บริการและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างพอเพียง


เป้าประสงค์

  1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ ทักษะชีวิตและเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
  2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และพัฒนาคุณสมบัติความเป็นนักศึกษาสวนดุสิตที่ดี
แนวทางการปฏิบัติ

 1. จัดกิจกรรมหรือโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ศิษย์ ให้มีระบบ และกลไกการดูแลนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม และสัมมนาให้กับผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้มีแนวทางในการสอดแทรกแนวคิดคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาสวนดุสิต

 3. จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศโดยการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ร่วมแนะแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการป็นนักศึกษาสวนดุสิต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. มีระบบ กลไกในการดูแลนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 2. จำนวนโครงการพัฒนาคุณสมบัติความเป็นนักศึกษาสวนดุสิตที่ดี (กิจกรรมนอกหลักสูตร)

 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครการปฐมนิเทศ


กลยุทธ์ที่ 2 คุณธรรม นำความรู้เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ (Good Citizenship)
แนวทางการปฏิบัติ

 1. สร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานการทำงานระหว่างนักศึกษา และชุมชน

 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับชุมชนแวดล้อมในการสร้างองค์ความรู้ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับชุมชน รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษา

 3. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. มีสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

 2. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาชุมชน และจิตอาสาที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ทุกขั้นตอน

 3. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมพัฒนาของนักศึกษา


กลยุทธ์ที่ 3 มหาวิทยาลัยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 1. จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีส่วน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสร้างการเป็นที่ยอมรับในสังคม

 2. จัดกิจกรรมสัมมนาหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในทศวรรษที่ 21 ให้กับบัณฑิตสวนดุสิต เพื่อให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ และทักษะในรูปแบบ How to อย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

 3. จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ผังความเชื่อมโยงการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษา


กิจกรรม/โครงการ (ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภาใน ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน)

 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศการสัมมนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น

 2. กิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริการด้านสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬา เป็นต้น

 3. กิจกรรมบำพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมค่าอาสาพัฒนา กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น กิจกรรมอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น

 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันช่อใหม่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กิจกรรมเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ เป็นต้น


งบประมาณ และ แหล่งงบประมาณ

 1. งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ กิจกรรมเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ

 2. งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศการสัมมนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร การบริการด้านสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬา เช่น กิจกรรมค่าอาสาพัฒนา กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมวันช่อใหม่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นต้น

 3. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที งาน การศึกษาสร้างชาติ คลองผดุงฯ สร้างสุข


กิจกรรม/โครงการ (อื่นๆ)

 1. กิจกรรมการแสดงบนเวที งานการศึกษาสร้างชาติ คลองผดุงฯ สร้างสุข วันที่ 8 เมษยน 2559 (ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก)

 2. การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูลกิจกรรม กอองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงเวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา (เริ่มดำเนินการ 5 เมษายน 2559)

 3. facebook fanpage กองพัฒนานักศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ) เริ่มดำเนินการวันที่ 30 มีนาคม 2559 https://www.facebook.com/SDU.Student.Affairs.2559/

 4. Cartoon Multimedia เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ และวินัยนักศึกษา ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย ลำดับขั้นตอนการติดต่อกับกองพัฒนานักศึกษา เป็นต้น

 5. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เช่น มีช่อง ทางการสื่อสารผ่าน Line Application, มีการออกแบบ Line Sticker ที่บ่งบอกถึงความเป็นสวนดุสิต เป็นต้น