กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“ออมเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระช

กิจกรรม

2016-08-25

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สมาคมสตรีเพื่อสตรี จัดกิจกรรมโครงการ “ออมเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวการต้อนรับคณะวิทยากร นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี และผู้ร่วมฟังบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปฏิทิน