กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Online Information & Education Conference 2016

กิจกรรม

2016-09-15

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัทในเครือ IGroup Asia Pacific, Book Promotion and Service and Booknet Company จัดงานสัมมนาวิชาการ Online Information & Education Conference 2016 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาห้องสมุด นำเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของนานาประเทศ พัฒนางานห้องสมุดของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการวางแผนการบริหารงานห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ข้อมูล เข้าถึง ได้โดยเสรี จริงหรือ?” ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปฏิทิน