กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สัมมนาระดับชาติ "เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

กิจกรรม

2016-09-19

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ห้องรับรอง ๑ - ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ปฏิทิน